לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | הנחיות לבונה

נוהל רישוי בניה

א. הוצאת היתר בניה

הליך הוצאת היתר בניה מורכב משישה שלבים עיקריים, כאשר כל שלב תלוי ומותנה בשלב קודם.
חלק מהשלבים הינם באחריות מגיש הבקשה ו/או המתכנן וחלקם באחריות הועדה.
מילוי כל ההנחיות שלהלן ע"י מגיש הבקשה, יאפשרו הוצאת היתר בניה בצורה יעילה ומהירה.

שלב 1: מידע ראשוני

מומלץ לכל מגיש בקשה להיתר בניה לקבל "מידע תכנוני" לגבי אפשרויות וזכויות הבניה במגרש.
ניתן לקבל המידע באחת משתי החלופות (או בשתיהן) :
1. מידע בכתב (בתשלום )- כולל בדיקה מפורטת ומדויקת של זכויות הבניה והוראות הבינוי במגרש מסוים לרבות כל מידע אחר הרלוונטי למגרש.
2. מידע בע"פ (ללא תשלום)- מידע כללי לגבי ההליך בלבד (לא ספציפי), הפניה לתב"ע לצורך עיון בלבד (יגבה תשלום על צילומים באמצעות מכונת הצילום שבמשרד).

שלב 2 : פתיחת בקשה להיתר

לצורך פתיחת בקשה להיתר, יגיש מגיש הבקשה את המסמכים הבאים:
א. מפת מדידה טופוגרפית מעודכנת לחצי שנה אחרונה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך בקנ"מ 1:250. במקרה ומדובר בקרקע פרטית עם חלוקה למגרשים יש להוסיף טבלת חלוקה, איחוד וחלוקה חתומה ע"י כל הבעלים עפ"י נסח טאבו.
ב. הוכחת בעלות- ע"י נסח טאבו מעודכן/הסכם חכירה מול מינהל מקרקעי ישראל (במקרה של בעלות ממ"י).
ג. יש להגיש גם עותק מהסכם הפיתוח ו/או הסכם החכירה.
ד. צילום רשיון אדריכל/מהנדס של עורך הבקשה.
ה. "גרמושקה"- תכנית הגשה מלאה וצבועה ב-2 העתקים הכוללת: דף ראשון שבו מופיעים כל הפרטים כפי שנדרש בחוק, לרבות מס' ת.ז. , כתובות, דוא"ל וחתימות של המבקש ועורך הבקשה. וכן חתימות המהנדס והאחראי לביקורת.

הבקשה תשורטט על רקע המפה הטופוגרפית בצורה ממוחשבת ותכלול:
 
-
פרטי המגרש, גוש, חלקה. בבקשות להיתר בקיבוצים יוגשו הגרמושקות חתומות ע"י מורשי החתימה של הקיבוץ בצירוף שמם המלא בכתב ברור וקריא וחותמת האגודה.
- מהות הבקשה באופן מפורט וברור
- טבלת שטחים מסודרת וסכימת חישובי שטחים מפורטת
- תכניות של כל הקומות על רקע תרשים המגרש וקווי הבנין
- שני חתכים (לפחות)- חתך אורך ורוחב עד לגבול המגרש
- ארבע חזיתות.
- במקרה של תוספת לבית בקיבוץ על המתכנן להראות את כל המבנה בתכניות לרבות ביטוי השטחים בטבלת השטחים.
הערה: בכל חתך/חזית יש לסמן את מפלס המגרש או הרחוב הגובל.
בתוספות ושינויים יש להציג את הבנין הצמוד וכן תמונות.
כל המסמכים יוגשו לועדה והתיק הורוד יסופק ע"י הועדה (תמורת תשלום)
פתיחת תיק כרוכה בתשלום פיקדון בשיעור של % 20 מגובה אגרות הבניה המשוערות.

בקשות לשינויים / תוספות בנייה תועברנה לבדיקת הפיקוח על הבנייה לצורך בדיקת התאמה למצב קיים לפני הטיפול בבקשה.


שלב 3:  יידוע / חתימת כל בעלי הזכויות במגרש

בבית דו משפחתי: יש להחתים את השכן הצמוד (באותו מגרש).
חתימות נוספות של שכנים גובלים:
תעשה עפ"י החלטת הועדה.

שלב 4: דיון בוועדה

א. רק בקשות אשר הוגשו בהתאם לתנאי הסף (שלבים 2+3) תשובצנה לוועדה.
ב. הבקשה תועבר למסלול ועדה לאחר בדיקתה ע"י מרכזת הוועדה.

להלן 2 מסלולים עיקריים:
רשות רישוי – מתכנסת לפי הצורך, וכוללת בקשות התואמות את התב"ע החלה על המגרש.
מליאת ועדה – מתכנסת אחת לחודשיים בממוצע.

שלב 5: מילוי תנאים

לאחר שאושרה הבקשה ע"י הועדה המקומית (או רשות הרישוי), יש למלא אחר הדרישות בהחלטה ולרכז את כל הדרישות / אישורים המפורטים בה- באחריות עורך הבקשה והמבקש.
רצוי להגיש את כל המסמכים המהווים מילוי החלטת הועדה ו/או רשות הרשוי בצורה מרוכזת למזכירות הועדה.

שלב 6: תשלום אגרות בניה והיטלים מתחייבים לקבלת היתר בניה

לאחר השלמת דרישות הועדה, יערך חשבון האגרות וההיטלים המתחייבים.
לאחר הסדרת התשלום בגזברות המועצה והמצאת עותק מהקבלה למזכירות הועדה
יוחל בהכנת היתר הבניה היתר ויועבר לחתימת מהנדס/ת הוועדה ויו"ר הוועדה.
היתר הבניה יימסר למבקש או מי מטעמו.
טופס היתר בניה הינו מסמך רשמי המהווה אישור לביצוע הבניה.
לגבי מידע נוסף הקשור בהוצאת היתר בניה ניתן לפנות למרכזת הוועדה (בטל. 04-6757636).


ב. ביצוע הבניה

לפני תחילת הבנייה יש להחתים את האחראי לביצוע ומהנדס אחראי לביקורת.
מיד לאחר הסימון בשטח, יש להמציא תצהיר מהמודד המאשר כי אכן הסימון הינו בהתאם
לתכנית המדידה שהוגשה ותוך שמירה על קווי הבניין.
יש להודיע למפקח הועדה, במועצה (בטל. 04-6757618) על תחילת הבנייה ופתיחת תיק פיקוח.
במהלך הבנייה יבקר המפקח על הבניה באתר מס' פעמים בהתאם לשלבי הבנייה ולפי הקבוע בחוק.


ג. אכלוס ותעודת גמר

עם גמר הבנייה ולפני אכלוס – יש לקבל טופס 4 (אישור להספקת שירותים).
לצורך קבלת טופס 4 יש צורך להגיש את המסמכים הרלוונטיים באמצעות טופס 3 שיימסר
ע"י מזכירות הועדה ויטופל ע"י המבקש או המתכנן.
לפני מתן טופס 4, המפקח יבדוק שהבניין נבנה והושלם עפ"י היתר הבניה, לא בוצעו חריגות והושלמו כל התנאים והעבודות כפי שפורטו בהיתר.
לגבי מידע נוסף הקשור בהוצאת טופס 4 ניתן לפנות למזכירות הועדה (בטל. 04-6757636).

לנוחיותך, בכתובת אתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל:

http://www.mmi.gov.il/IturTabot/taba1.asp תוכל לעיין בעצמך בתב"ע החלה במקום.    

 

עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר