לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | חוק עזר (היטל ביוב)


הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"ביב פרטי"  -ביב המשמש נכס אחד, על חיבוריו;
"ביב ציבורי"  -ביב המשמש כמה נכסים והשופכין נזרמים אליו מביבים פרטיים בלבד;
"ביב מאסף"  -ביב שהשופכין נזרמים אליו בעיקר מביבים ציבוריים;
"ביוב"  -ביב ציבורי או ביב מאסף על כל מיתקניהם וכן מיתקנים לטיהור מי שופכין;
"מ"ר של בניה"  -מ"ר של בניה לפי הבנוי למעשה;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק הירדן;
"ראש המועצה"  -לרבות מי שהוא הסמיך בכתב לענין הוראות חוק עזר זה, כולן או מקצתן;
"היטל ביוב"  -היטל המוטל לשם כיסוי הוצאות של התקנת ביוב או קנייתו, כאמור בסעיף 17 לחוק;
"נכס"  -בנין או קרקע בתחום המועצה, למעט רחוב;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 
לחוק העזר לחצו על הקישור :  http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=3928&m=l
 
 
עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר