לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | חוק עזר (אספקת מים)

חוק עזר זה:
הגדרות
1.             בחוק עזר זה -
"אבזרים"  -ברזים, צינורות, מגופים, שסתומים, מסננים, תעלות, סכרים ותאי בקורת;
"מד-מים"  -מכשיר שהותקן ברשת פרטית לשם מדידתה או קביעתה של כמות מים המסופקת לנכס;
"המועצה"  -המועצה האזורית עמק-הירדן;
"המנהל"  -מנהל מפעל המים של המועצה, לרבות אדם אחר שמינתה אותו המועצה לענין חוק עזר זה למלא את תפקידי המנהל, כולם או מקצתם, ולרבות ראש ועד מקומי בתחומי אותו ישוב;
"מפעל המים"  -באר, בריכה, מעיין, מנהרה, תעלה, סכר, קידוח, מוביל, צינור, מנוע, משאבה וכן כל מבנה, מיתקן או ציוד אחר המשמשים או המיועדים לשמש לשאיבת מים, לאגירתם, להעברתם, להספקתם או להסדרתם, למעט רשת פרטית;
"נכסים"  -בנינים וקרקעות שבתחום המועצה, תפוסים או פנויים, ציבוריים או פרטיים, למעט רחוב;
"בנין"  -כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו, לרבות שטח הקרקע שעיקר שימושו הוא עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה אך לא יותר מהשטח שקבעה לכך המועצה, למעט קרקע שהמבנה שעליה לא היה תפוס מעולם, כולו או מקצתו;
"אדמה חקלאית"  -כל קרקע בתחום המועצה שאינה בנין, המשמשת למטע, למשתלה, למשק בעלי חיים, לגידול תוצרת חקלאית או לגידול יער או פרחים; אולם אם היא נמצאת באזור מגורים או באזור מסחרי ואינה עולה בשטחה על חמשה דונמים, רשאית המועצה לראותה שלא כאדמה חקלאית בשים לב לדרגת התפתחותו של אותו אזור;
"צרכי בית"  -תצרוכת בני אדם, כביסה במשק בית, שטיפה וניקוי של בית מגורים או משרד, בין שהותקן בו ברז ובין שלא הותקן, למעט צרכים שאינם בגדר צרכי בית לפי סעיף 16 לפקודת העיריות )אספקת מים(, 1936;
"צרכן"  -אדם המחזיק ברשת פרטית, בכולה או במקצתה;
"רשת פרטית"  -אבזר, דוד אגירה, מיתקן להגברת לחץ, לוויסות, לחימום או לפיזור וכן כל מיתקן או מכשיר אחר המצוי בנכס והמשמש או מיועד לשמש לאספקת מים לנכס, למעט מד-מים;
"נפח הבנין"  -החלל שבתחומו שטחן החיצוני של קירות הבנין והשטח העליון של רצפת קומתו הנמוכה ביותר, ושטחו העליון של הגג בבנין שגגו שטוח, ובבנין שגגו משופע - צדו התחתון של תקרת הבנין העליונה ביותר, ואם אין לו תקרה - משטחו התחתון של הגג, ואם אין בבנין או בחלק הבנין קירות מכל הצדדים או גג - החלל התפוס על ידי החלק האמור, ואם הגג אינו נשען על קירות - החלל שבין הגג והרצפה שמתחתיו;
"צרכי עסק"  -צרכי ייצור או עיסוק בסחורה.
 
לחוק העזר לחץ על הקישור: http://rashoyot.moin.gov.il/Handlers/ShowDocument.ashx?id=4691&m=l
 
עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר