לדף הבית צור קשר עדכוני RSS הצטרפו אלינו
אתר המועצה
האגף לפיתוח כלכלי
חברה לפיתוח עמק הירדן בע"מ
מ.מ.ת.ק מרכז מידע
וועדה לתכנון ובנייה
תיירות
רישוי עסקים
פארק תעשיות כנרת
ועדה חקלאית
ישובי המועצה
והרחבות ישובים
פרויקטים
וסיוע לעסקים
מפה
דרושים
מחפשי עבודה
יד שניה
דיור
עסקים ונותני שירות
עיתון בעמק וברמה
אתר הנדסי - של הועדה לתכנון ובניה
על הועדה
חוק עזר (סלילת רחובות)
חוק עזר (אספקת מים)
חוק עזר (אגרת ביוב)
חוק עזר (היטל ביוב)
הנחיות לבונה
מידע תכנוני
תכניות מפורטות

ועדה לתכנון ובנייה | חוק עזר (אגרת ביוב)

הגדרות
1.  בחוק עזר זה -
"אגרת ביוב" - אגרה המוטלת לכיסוי הוצאות אחזקת ביוב;
"אחזקת ביוב" - לרבות כל פעולה הדרושה לשמירתו התקינה של ביוב;
"בור שפכים" - כל מבנה, בין מעל לקרקע ובין מתחתיה, שנועד לקיבולם או לאגורתם של צואים, דלוחים, שפכים או כל פסולת של נוזלים אחרים, לרבות כל סוג של בור רקב, בור חלחול או בית קיבול אחר הבנוי אבן, לבנים או כל חומר אחר, ולרבות ביוב או תעלה;
"ביב פרטי", "ביב ציבורי", "ביוב", "בעל נכס" או "מחזיק בנכס", "נכס" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביוב;
"בעלי חיים" - לרבות עופות ודגים;
"המועצה" - המועצה האזורית עמק הירדן;
"מד כמות ביוב" - אמצעי מדידה מסוג המאושר על ידי המהנדס, המותקן במוצא הנכס, והמשמש למדידת כמויות השפכים היוצאים מן הנכס ואיכותם; מד כמות ביוב יחובר בתקשורת ישירה למרכז איסוף הנתונים על פי הנחיות המהנדס;
"מד מים" - כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"מהנדס" - מהנדס המועצה או מי שסמכויות מהנדס המועצה הואצלו לו לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ"ב-1991;
"מוצא הנכס" - מוצא הביוב שממנו מועבר הביוב לביב המאסף האזורי;
"מפעל" - מקום שבו עושים מלאכה, או מייצרים מוצרים וחומרים, לרבות מקום המשמש לעיבוד, לאחסנה, לניקוי, לבדיקה וכיוצא באלה, המזרים שפכי תעשיה;
"משק בעלי חיים" - לרבות רפת חולבות, רפת גידול, דיר, לול, מכלאה או חצר המשמשים לבעלי חיים;
"ניקוי" - ניקוי ביב פרטי לרבות ריקון בור שפכים או ריקון חומר סמיך, גריפתם והטיפול בהם בדרך אחרת;
"נכס למגורים" - נכס המיועד לשמש למגורים;
"נכס שאינו למגורים" - נכס המיועד למטרה שאינה למגורים;
"ערכי איכות השפכים" - ערכי איכות השפכים המותרים להזרמה למערכת הביוב ממפעל, או ממשק בעלי חיים, בהתאם לתוספת השניה לחוק עזר זה;
"ראש המועצה" - ראש המועצה האזורית עמק הירדן או עובד המועצה שהוא הסמיך בכתב לענין חוק עזר זה, כולו או מקצתו.
 
 
 
עמוד הבית כל הזכויות שמורות למועצה האזורית עמק הירדן
גל נט בניית אתרים | תחזית מזג אוויר